Scenery of Xiagangjiang snow mountain in China's Tibet

1.jpg

Photo taken on Oct. 13, 2019 shows the Xiagangjiang snow mountain in Gerze County of Ali Prefecture, southwest China's Tibet Autonomous Region. The Xiagangjiang snow mountain stretching in the bordering areas of Coqen, Gerze and Xainza counties is one of the main tourist destinations in Tibet. (Xinhua/Zhou Jinshuai)

2.jpg

Photo taken on Oct. 13, 2019 shows the Xiagangjiang snow mountain in Gerze County of Ali Prefecture, southwest China's Tibet Autonomous Region. The Xiagangjiang snow mountain stretching in the bordering areas of Coqen, Gerze and Xainza counties is one of the main tourist destinations in Tibet. (Xinhua/Zhou Jinshuai)

3.jpg

A yak grazes at the foot of the Xiagangjiang snow mountain in Gerze County of Ali Prefecture, southwest China's Tibet Autonomous Region, Oct. 13, 2019. The Xiagangjiang snow mountain stretching in the bordering areas of Coqen, Gerze and Xainza counties is one of the main tourist destinations in Tibet. (Xinhua/Zhou Jinshuai)

4.jpg

A Tibetan wild donkey is seen at the foot of the Xiagangjiang snow mountain in Gerze County of Ali Prefecture, southwest China's Tibet Autonomous Region, Oct. 13, 2019. The Xiagangjiang snow mountain stretching in the bordering areas of Coqen, Gerze and Xainza counties is one of the main tourist destinations in Tibet. (Xinhua/Zhou Jinshuai)