Scenery of Lhari County in Nagqu, China's Xizang

An aerial drone photo taken on June 2, 2024 shows the scenery in Lhari County of Nagqu, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Tenzin Nyida)

An aerial drone photo taken on June 2, 2024 shows the scenery in Lhari County of Nagqu, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Tenzin Nyida)

An aerial drone photo taken on June 2, 2024 shows the scenery in Lhari County of Nagqu, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Tenzin Nyida)

An aerial drone photo taken on June 2, 2024 shows the scenery in Lhari County of Nagqu, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Tenzin Nyida)